Skip to main content

Politica de confidențialitate

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESARĂ CITIREA ȘI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE ACCEPTAREA INTEGRALĂ A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI .

Conținutul website-ului este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al CLINICII VIVAMED. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului.

Titularul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului, de asemenea işi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site. Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului doar pentru uz personal şi niciuna dintre acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al Titularului:

  • Îndepartarea sau alterarea conţinutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conţinutului;
  • Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.
  • Orice acţiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte.

VIVAMED se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terți nici un fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri care asigură buna funcționare a acestui site.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe site-ul nostru.
Toate aceste informații colectate prin intermediul site-ului de către VIVAMED au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale.
Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta prin intermediul acestui FORMULAR.

CONFIDENŢIALITATEA ŞI SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Titularul garantează că datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terţi fără acordul dumneavoastră prealabil comunicat in scris. Totuşi, Titularul poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii contractuale, cum ar fi furnizori de marketing şi alte servicii, asiguratori etc., dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, societatea funcţionând sub denumirea comercială SC VIVAMED SRL fiind înregistrată ca operator de date cu caracter personal, conform legii.

Furnizorul folosește pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele proprii sau ale partenerilor noștri. Pentru a preveni pierderea accidentală a datelor, arhivelor zilnice (backup-uri) sunt create și păstrate securizat pentru minim 6 luni. Toate echipamentele tehnice folosite de furnizor pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.

Orice modificări care vor fi aduse Politicii de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul vivamed.ro astfel încât să rămâneți tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după intervenirea oricări modificări considerăm că sunteți de acord cu aceste modificări.

De asemenea, vă reamintim că drepturile dumneavoastră, astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Precizăm că se pot furniza către terțe persoane informații de ordin general, trafic de site, precum și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal, scopul fiind de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor Titularului, prin efectuarea de studii de piață sau orice alte programe de analiză menite în final să sporească calitatea serviciilor furnizate de Titular în domeniul său de activitate.

CONFORMITĂȚI

Dacă un vizitator al acestui website răspunde solicitării VIVAMED cu informații incluzând data feedback, precum întrebări, comentarii, sugestii cu privire la site sau conținutul oricărui element, asemenea informații se presupun a fi neconfidențiale și VIVAMED nu va avea nici o obligație cu privire la aceste informații. De asemenea, VIVAMED va avea libertatea să reproducă, utilizeze, să facă publice, să prezinte, expună, transmită, efectueze, să creeze lucrări derivate și să distribuie informația către alte persoane fără nici o limitare, și să autorizeze alte persoane în legătură cu acestea. Mai mult VIVAMED va avea libertatea de a utiliza orice idee, concept, know-how sau tehnică conținută în aceste informații în orice scop, inclusiv și fără a se limita la: dezvoltarea, producerea, promovarea și comercializarea produselor și altor elemente încorporate în această informație. Prezentul paragraf nu se aplică în cazul oricăror informații personale (precum: nume, adresa poștală și adresa de e-mail), a căror utilizare este guvernată de politica de confidențialitate a VIVAMED.

Sunteți responsabil în mod exclusiv pentru conținutul oricărui comentariu pe care îl faceți. Agreați că nici un comentariu trimis de dvs. către acest site: (i) nu va viola nici un drept al nici unei terțe părți, incluzând dreptul de copyright, marca, drepturi de proprietate intelectuală, privind confidențialitatea sau de altă natură; (ii) nu va fi și nu va conține materiale defăimătoare sau de altă natură, ilegale, abuzive sau obscene sau nu va constitui o încălcare a secretelor comerciale/de afaceri către o terță parte; și (iii) nu va desconsidera produsele sau serviciile oricărei terțe părți. Veți fi de acord să nu trimiteți nici o informație personală (alta decât adresa de e-mail sau aliasul) prin email către alți utilizatori sau prin mesaje postate de către dvs. pe acest site.

SUGESTII ȘI RECLAMAȚII

Reclamațiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a website-ului vivamed.ro sunt luate în considerare numai în baza unei adrese din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție CONTACTEAZA-NE ACUM! , urmând să primiți un răspuns în termenul prevăzut de lege.

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume și nume) precum și o descriere a problemei ce face obiectul reclamației. Totodată, reclamația va trebui să cuprindă cel puțin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax și adresa de e-mail.

ÎNCETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord este în vigoare până când încetează la solicitarea dvs. sau a societății VIVAMED. Puteți înceta prezentul acord în orice moment renunțând la utilizarea acestui site, cu condiția ca utilizarea anterioară să fi respectat condițiile prezentului acord. VIVAMED poate înceta prezentul acord în orice moment, fără o notificare prealabilă, și în consecință să refuze accesul dvs. pe site, la discreția sa, pentru orice motiv, inclusiv și fără a se limita la nerespectarea termenilor și condițiilor prezentului acord. La terminarea prezentului acord, fie de către dvs., fie de către VIVAMED, trebuie să distrugeți imediat toate materialele descărcate sau obținute prin alte metode de pe acest website, precum și toate copiile ale acestor materiale, efectuate prin termenii acestui acord sau prin alte metode.